2632024296 6947701155 Θέση Μπούζα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι kouros.konstantinos19@gmail.com